Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou Rellox s.r.o.

Společnost Rellox s.r.o., IČ 27140130, se sídlem v Praze (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99306), prohlašuje, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

I. PROČ RELLOX SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE (OÚ)?

Společnost Rellox s.r.o. shromažďuje a zpracovává OÚ v souvislosti s předmětem podnikání, čímž se rozumí zejména zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí v zahraničí a poskytování souvisejících služeb (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Rellox je oprávněn/povinen zpracovávat OÚ z následujících důvodů:

-    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
-    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Rellox vztahuje,
-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Relloxu,
-    subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s činností společnosti Rellox (dále i „Rellox“) a s ohledem k účelu zpracování OÚ, kategorii dotčených OÚ, kategorii příjemců OÚ a k době zpracování OÚ, rozlišuje Rellox níže specifikované osoby / subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou společností Rellox shromažďovány a dále zpracovávány. Ke každému subjektu údajů Rellox uvádí relevantní informace z hlediska zpracování osobních údajů.

II.I. Klient Smluvní Strana

Klientem „Smluvní Strana“ se rozumí osoba, která prostřednictvím Relloxu realizovala, realizuje, či se chystá realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti.

Více informací o zpracování OÚ Klienta Smluvní Strana

II.II. Klient Zájemce

Klientem „Zájemce“ se rozumí osoba, která projevila zájem prostřednictvím Relloxu realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti. Zpravidla se jedná o osoby, které poptávají více informací o nemovitostech, podmínkách transakce a o službách firmy Rellox. Také se jedná o osoby, které poptávají u Relloxu zprostředkování prohlídky nemovitosti a zprostředkování jednání s budoucí smluvní protistranou.

Více informací o zpracování OÚ Zájemce

II.III. Odběratel e-mailového newsletteru

„Odběratelem“ e-mailového newsletteru se rozumí osoba, která se aktivně přihlásila k odběru e-mailového newsletteru společnosti Rellox.

Plné znění souhlasu s odběrem newsletteru a se zpracováním osobních údajů naleznete ZDE.

Více informací o zpracování OÚ Odběratele e-mailového newsletteru

II.IV. Návštěvník webových stránek společnosti Rellox

Společnost Rellox na svých webových stránkách neshromažďujeme žádné osobní údaje, kromě krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem, tzv. cookies. Více informací o cookies naleznete v sekci Právní ustanovení. Osobní údaje poskytované subjektem údajů prostřednictvím webových poptávkových a kontaktních formulářů jsou z hlediska ochrany a zpracování OÚ řešeny ZDE.

II.V. Zaměstnanci, spolupracovníci, uchazeči o zaměstnání

Zaměstnanci se rozumí osoby, které vykonávají pro Rellox činnost na základě pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda).

Spolupracovníky se rozumí osoby, které pro Rellox vykonávají činnost na základě jiného právního vztahu, např. na základě smlouvy o vytvoření autorského díla apod.

Uchazeči o zaměstnání se rozumí osoby, které poskytly Relloxu své OÚ pro účely vyhodnocení vhodnosti pro pracovní pozici v Relloxu.   

Více informací o zpracování OÚ Zaměstnanců, spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání

III. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem OÚ je společnost Rellox s.r.o., IČ 27140130, se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99306.

IV. BEZPEČNOST A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Rellox shromažďuje a zpracovává informace a dokumenty obsahující OÚ v listinné a elektronické podobě. Přístup k OÚ mají výhradně osoby pověřené. Rellox nakládá s osobními údaji tak, aby bylo zajištěno zabezpečení OÚ před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před ztrátou, zničením a poškozením.

Společnost Rellox přijala interní bezpečnostní směrnici a směrnici o ochraně osobních údajů. Účelem směrnice o ochraně OÚ je definovat a aktualizovat pravidla zpracování OÚ ve společnosti podle čl. 32 GDPR a upravit práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení zabezpečení OÚ ve smyslu článků 33 a 34 GDPR.

V. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo Správce (společnost Rellox). Správce může zpracováním OÚ pověřit jiný subjekt, např. poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, účetní apod. Správce si vybírá takové zpracovatele a sjednává s nimi takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana práv subjektu údajů. Správce se přizváním zpracovatele nezbavuje odpovědnosti za zpracování OÚ.

VI. PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO ZAHRANIČÍ

V rámci členských států EU a EHP nemůže být volný pohyb OÚ omezován. Více informací o předávání OÚ do zahraničí naleznete ZDE.

VII. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů (osoba, jejíž OÚ firma Rellox shromažďuje a zpracovává) má právo na to být správcem informován o zpracování svých osobních údajů. Subjekty údajů mají právo na:

a)    právo na přístup k osobním údajům;
b)    právo na opravu;
c)    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d)    právo na omezení zpracování údajů;
e)    právo vznést námitku proti zpracování; a
f)    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si subjekt údajů může požádat o potvrzení od správce, zda osobní údaje, které se týkají subjektu, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má subjekt právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud správce osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii svých OÚ, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat správce o opravu či doplnění OÚ, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat OÚ pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá správci zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování OÚ subjektu údajů, musí správce omezit zpracování OÚ subjektu údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování OÚ, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již OÚ subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva může subjekt údajů uplatnit tak, že kontaktuje firmu Rellox na e-mailové adrese info@rellox.cz. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou Rellox s.r.o. jsou účinné od 25. května 2018.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: