Informace o zpracování OÚ Zaměstnanců, spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání

Zaměstnanci se rozumí osoby, které vykonávají pro Rellox činnost na základě pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda).

Spolupracovníky se rozumí osoby, které pro Rellox vykonávají činnost na základě jiného právního vztahu, např. na základě smlouvy o vytvoření autorského díla apod.

Uchazeči o zaměstnání se rozumí osoby, které poskytly Relloxu své OÚ pro účely vyhodnocení vhodnosti pro pracovní pozici v Relloxu.

Účel zpracování OÚ: *)

 • Uzavření pracovní smlouvy, či jiné smlouvy / dohody, smlouvy o vytvoření autorského díla apod.
 • Výplata mzdy / odměny.
 • Odvod zákonem stanovených daní a poplatků.
 • Další zákonem stanovené povinnosti Relloxu ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům.

Kategorie dotčených OÚ: *)

 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození.
 • Rodné číslo.
 • Trvalé bydliště.
 • Kontaktní adresa.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.
 • Bankovní spojení.
 • Případně další OÚ nutné k naplnění účelů zpracování OÚ.

Kategorie příjemců OÚ: *)

 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Externí zpracovatel účetních služeb.
 • Advokátní kancelář.
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Státní orgány a instituce

Doba zpracovávání OÚ: *)

Rellox je povinen poskytnuté osobní údaje o Zaměstnancích a spolupracovnících zpracovávat po dobu trvání pracovní smlouvy či jiné smlouvy o vykonávané činnosti, např. DPP apod. a následně po dobu stanovenou zákonem po ukončení smlouvy.

*) Uvedené údaje se týkají pouze zaměstnanců a spolupracovníků

Uchazeči o zaměstnání

V případě uchazečů o zaměstnání či o spolupráci, shromažďuje a zpracovává Rellox pouze OÚ, které uchazeč o zaměstnání dobrovolně poskytnul Relloxu (zpravidla formou životopisu). Rellox zpracovává OÚ některých uchazečů o zaměstnání po dobu 3 let od data jejich doručení Relloxu za účelem případného budoucího kontaktu.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy Rellox se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 3 let od poskytnutí údajů.  

Osobní údaje jsou určeny pouze pro zaměstnance a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.

Doporučujeme | V naší nabídce naleznete více než 6000 nemovitostí po celém světě Kompletní nabídka

Chci dostávat nabídky a novinky o zahraničních realitách zdarma přímo na můj e-mail:
Jazyk: